REGJISTROHU - REGISTRUJ SE
Platforma “hajdeti.org” është iniciativë e krijuar nga grupi Liderët e Rinjë në kuadër të Programit për Transformim të Konfliktit implementuar nga NDI Kosovë, dhe përkrahur nga USAID. Përgjatë punës në program është ndjerë domosdoshmëria për krijimin e një ueb platforme për mësimin e gjuhës së njëri-tjetrit. Kjo platformë ka për qëllim të lehtësojë komunikimin dhe bashkëpunimin ndëretnik tek gjeneratat e reja të cilët kanë vullnet për diçka të tillë. Shpresojmë që iniciativa të ngjajshme ndëretnike do të zhvillohen më tutje në mënyrë që të mundësohet njohja e njëri-tjetrit dhe krijimi i hapësirave të përbashkëta të veprimit dhe zhvillimit në komunitet. Realizimi i platformës nuk do të ishte i mundur pa përkushtimin e grupit punues të hajdeti.org, ndaj të cilëve jemi falenderues.

Platfroma "hajdeti.org" je inicijativa započeta od strane grupe Mladih Lidera u okviru Programa Transformacije Sukoba, koji sprovodi NDI Kosovo, a podržava USAID. Tokom rada na programu osetila se potreba da se stvori veb platforma za medjusobno učenje jezika. Ova platforma ima za cilj da olakša međuetničku komunikaciju i saradnju među mlađim generacijama, koji imaju volju za to. Nadamo se da će slične medju-etničke inicijative i dalje razvijati, kako bi se omogućilo medjusobno poznavanje kao i zajednički prostor za djelovanje i razvoj zajednica. Realizacija ove platforme ne bi bila moguća bez angažovanja radne grupe hajdeti.org, kojima smo zahvalni.

"hajdeti.org" platform is an initiative created by the group of Emerging Leaders of the Conflict Transformation Program, implemented by NDI Kosovo and supported by USAID. During program implementation, we felt the need to create a web platform for learning each other’s language. This platform aims to facilitate inter-ethnic communication and cooperation among the younger generation who have the will for such engagement. We hope that similar interethnic initiatives will further develop in order to facilitate understanding of one-another and creating common areas of action and community development. The realization of the platform would not be possible without the commitment of the working group hajdeti.org, to whom we are thankful.

Kjo platformë është mundësuar me mbështetjen e popullit zemërgjërë amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Qëndrimet e shprehura përmes kësaj platforme janë të autorëve dhe jo domosdoshmërisht pasqyrojnë qëndrimet e USAID dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Ova platforma je omogućena od strane velikodušne podrške Američkog naroda kroz Agenciju za Internacionalni Razvoj Sjedinjenih Država (USAID). Mišljene iskazano u ovoj publikaciji je delo autora i ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

This platform was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Drop us a line to say hello :)
Drop us a line to say hello :)